Daeargryn 1984

Y map

#DG84 x52 PDF#.pdf

Y Map Rhyngweithiol

Cliciwch ar y rhifau

52 cofnod - 12/9/2020

Daeargryn 1984


Am 06:56 UTC (07:56 BST) ar 19 Gorffennaf 1984 digwyddodd y ddaeargryn fwyaf ar dir Prydain ers dechrau cyhoeddi cofnodion. Fe ddigwyddodd yn Nefyn, Penrhyn Llŷn, Gwynedd, gan fesur 5.4 ar y raddfa Richter. Ewch yma i weld rhai o sylwadau trigolion yr ardal ar y pryd:

https://www.llennatur.cymru/?keywords=%2Bnodiadau%3Adaeargryn%20%2Bbb%3A1984&currentpage=1&recordsperpage=25&dyddiadur=false&oriel=true&bwletinau=true#angori

Diolch i’r cyfryngau cymdeithasol (Cymuned Llên Natur FB) mae’n bosibl ail ymweld âr diwrnod hwn trwy gof a chofnod y rhai a fu’n byw drwyddo. Mae’r map yn dangos dosbarthiad y cofnodion hyn dros Gymru a thu hwnt, yn ogystal â’r cofnodion eu hunain wedi eu priodoli, trwy rif’, i’w lleoliad ar y map.

GELLIR TRIN HWN YN FAP “BYW”. Mae’n rhaid bod miloedd o bobl wedi profi (neu fethu a phrofi - mae cofnodion negyddol o werth hefyd) y digwyddiad, a mater hawdd yw ychwanegu mwy o gofnodion i’r map petaech yn eu hanfon atom trwy Cymuned Llên Natur (Facebook) neu drwy ebost breifat, llennatur@yahoo.co.uk. Daliwch i dynnu ar eich cof - a chofnodi....

Mae'r ail fap (gwaelod isod) yn ceisio categoreiddio profiadau yn ôl eu maint, yn ôl 3 chategori - 'difrod', 'ysgwyd yn unig' a 'chlywed dim'. Isel yw'r cofnodion o 'ddim' hyd yma - peth anodd yw perswadio sylwebwyr am werth cofnodion negyddol. Mae'r tystiolaeth o 'ddifrod' wedi ei ganoli wrth gwrs ar benrhyn Llyn ond mae'r cofnod o ddifrod yn Warrington, swydd Gaer, yn amwys (ydi creiriau yn disgyn oddiar silff dresel yn cyfri fel difrod?)


Y Cofnodion

(croesewir i chwi ychwanegu at rhain trwy Cymuned Llên Natur (FB) neu llennatur@yahoo.co.uk)

Cofnodion daeargryn 1984

CLICIWCH AR Y RHIF RHWNG Y CROMFACHAU I WELD Y COFNOD

Sian Evans Dinas, Edern (1)

Glenys Mair Roberts Edern (2)

Richard Parry Hughes Mynydd Carnguwch (3)

Catherine Pritchard Pwllheli (4)

Catrin Lliar Jones Llanaelhaearn (5)

Selwyn Thomas Trefor (6)

Catherine Pritchard Sarn Mellteyrn (7)

Helen Jones Rhiw (8)

Annwen Hughes Pontllyfni (9)

Hugh Gwynne Cricieth (10)

Keith Jones Penygroes (11)

Iwan Williams Groeslon (12)

Meira Owen Bontnewydd (13)

Duncan Brown Dyffryn Ardudwy (14)

Eirwyn Williams Bethesda (15)

Morwen Rowlands Benllech (16)

Person o Ddolgellau Dolgellau (17)

Eleri Lewis Llanfairfechan (18)

Megan Pritchard Penysarn, Sir Fôn (19)

Luned Meredith, Elin Meredith Llanuwchllyn (20)

Dwynwen Roberts Llandudno (21)

Jackie Willmington Rhuthun (22)

Rwth Tomos Wrecsam (23)

Chris Simpkins Warrington (24)

Glenys Mair Roberts Caerdydd (25)

Dafydd Richard Hughes Pwllheli (26)

Sian Eryri Davies Garndolbenmaen (27)

Arawn Jones – Cerrig Gwaenydd (28)

Modryb Roger Redfern – Lleoliad ansicr (29)

Lis Puw – Llanuwchllyn (30)

Gareth Pritchard – Llandudno (31)

Eirlys Ruhri-Edwards – Llanfairfechan (32)

Oswyn Williams – Gwalchmai (33)

Fiona Jones Llansannan (34)

Eira Rhian Hughes Caernarfon (35)

Eluned Stalham Tregaron (36)

Linda Huntly Clynnogfawr (37)

Derec Owen – Llanfairpwll (38)

Eleri Vaughan Roberts Bangor (39)

Dei Rees Felinheli (40)

Euros Puw Cwmystwyth (41)

John Owen Pwllheli (42)

Rhys Hiraethog Ffostrasol (43)

Helen Mair Davies Llansannan (44)

Gethin Clwyd Llandwrog (45)

Carys Roberts Nefyn (46)

Elin McGowan Pistyll (47)

Gwenllian Baum-Jones Pontllyfn (48)

Catrin Meirion Yr Wyddgrug (49)

D O Jones - Padog (50)

Roger Redfern ‘Cefn Amwlch' – Tudweiliog (51)

Tad Anwen Huws Caeau Pontllyfni (52)

Rhannu'r map

Dolen

Chwyddo'r map

gyda Google#DG84 JPG x52#.jpg